Prestavba mimoriadne dôležitého mosta na Kysuckej prebieha v plnom tempe

Hoci najrušnejším územím v rámci projektu modernizácie železničného Uzla Žilina je už dlhodobo priestor koľajiska ŽST Žilina, aktuálne azda najdôležitejšia skupina stavebných objektov sa nachádza neďaleko jej bratislavského zhlavia. Železničný most ponad Kysuckú ulicu – a včasné dokončenie jeho prestavby – je totiž kľúčové pre zmenu výluky z párnej skupiny koľají na nepárnu, a to je jedným z hlavných míľnikov celého projektu Uzol Žilina.

Aktuálny priebeh výstavby priblížil špecialista pre mosty zo Združenia pod Dubňom Pavol Krasňan: „Dôležitosť mosta na Kysuckej ulici si samozrejme uvedomujeme a tím spoločnosti Eurovia, ktorá je zhotoviteľom tohto objektu, robí maximum pre to, aby sme čo možno najskôr zrealizovali nosnú konštrukciu, aby na most mohli prísť kolegovia z nášho združenia pracovať na železničnom zvršku a trakčnom vedení. Tí na svoju časť práce potrebujú dva mesiace, čo znamená, že my plánujeme práce na mostnej konštrukcii dokončiť v máji. Výstavba prebieha aj počas víkendov, s predlžovaním denného svetla predlžujeme aj pracovnú dobu a v časoch, kedy to technologické postupy dovoľujú či vyžadujú, pracujeme aj po zotmení.

Snahou spoločnosti Eurovia je minimalizovať časovú stratu, ktorá pri výstavbe vznikla počas minulého roka z dôvodu reštrukturalizácie spoločnosti, ktorá mostný objekt mala realizovať ako podzhotoviteľ. V októbri 2023 však výstavbu železničného mosta Eurovia zadala svojim interným kapacitám a od tohto času výstavba napreduje požadovaným tempom. „Po výmene zhotoviteľského tímu bolo potrebné dokončiť zarazenie posledných štetovnicových Larssen stien a s kolegami zo spoločnosti OHLA sme začali realizovať špeciálne zakladanie. Projektanta sme požiadali o zmenu spôsobu založenia mosta a keďže pôvodne projektovaných zhruba 1200 mikropilót bolo nahradených 212 veľkopriemerovými pilótami, ušetrili sme, respektíve do dokončenia stavby ušetríme, približne 6 týždňov,“ vysvetľuje Krasňan.

Dokončené dnes už je hlbinné zakladanie i základy oboch krajných podpier. Ďalšími krokmi budú betonáž driekov a časti krídel, troch medziľahlých podpier a zhotovenie nosnej konštrukcie zo vzájomne priečne nespojených dosiek. Popritom samozrejme pracujeme na násypoch za oporami, či ďalších objektoch, ktoré sú na most funkčne naviazané – napríklad na opornom múre v jeho tesnej blízkosti. Následnou fázou výstavby mostu bude zhotovenie izolačného súvrstvia, ríms, odvodnenia a mostného príslušenstva. Záverečnou fázou bude zhotovenie štrkového lôžka, uloženie železobetónových podvalov, koľajníc a montáž trakčného vedenia.

Ako je v rámci prestavby pôvodných železničných mostov uzla Žilina už zvykom, celý proces, počnúc búraním až po elektrifikáciu, si stavebný tím zopakuje po dokončení prvého mosta ešte raz. Sprejazdnenie aktuálne budovaného mosta (na strane prevádzky Lidl) podmieňuje ukončenie výluky párnej skupiny koľají, a hneď po jej ukončení začne výluka nepárnej skupiny koľají, čo umožní začať búranie druhého mosta (na strane ŽST). Celý mostný objekt sa však prestavbou presunie približne o 6 metrov v smere k Uhoľnej ulici, čo umožňuje už v rámci aktuálnej výluky zrealizovať zhruba 2/3 z celkového objemu prác.

K mostárom spoločnosti Eurovia bolo doteraz pomerne zhovievavé aj počasie. „Počas fázy zakladania nám neprekážali ani mrazy, keďže sme betónovali niekoľko metrov pod zemou. Betónovanie základov  i driekov opôr bežné mrazy neohrozujú, keďže ide o pomerne masívne konštrukcie, ktoré vieme na betonáž zodpovedajúco pripraviť a po betonáži adekvátne tepelne ochrániť.  Súčinnosť počasia budeme potrebovať pri betonážach štíhlejších nadzemných prvkov, teda napríklad trojice medziľahlých podpier. Aj za pomoci chemických prímesí ale vieme za bežných zimných podmienok bez problémov pokračovať a dôvodom pre stavebnú prestávku sú jedine extrémne mrazy či extrémne zrážky,“ vysvetľuje mostný špecialista.

Dva zimné mesiace však už dnes máme za sebou a veríme, že extrémne výkyvy počasia nás budú naďalej obchádzať. Občasné ťažkosti stavbárom prinášalo v závere minulého roka zvýšenie hladiny potoka Všivák, zdvih úrovne podzemnej vody spôsobený priesakom pri stúpnutí hladiny Váhu či topenie častých snehových zrážok. „To sú ale veci, ktoré nás nezaskočia, riešime ich operatívne odčerpávaním, takže som presvedčený, že so súčasným stavebným tímom ktorý pre rozhodujúce práce (debnenie, armovanie a betonáž nosných železobetónových dosiek) ešte posilníme, si so všetkými nástrahami do konca rozhodujúcej I. etapy stavby poradíme,“ uzatvára Krasňan.

Základné charakteristiky železničného mosta ponad Kysuckú ulicu:

  • Celková dĺžka mosta: 54,8 metrov
  • Voľná výška pod mostom: 3,3 metra ponad chodník; 4,5 metra ponad cestu
  • Šírka mosta: 30,88 metrov
  • Rozpätie mostných polí: 6,65m + 9,5m + 9,5m + 6,65m

fotogaléria z mesiacov 11/2023 a 12/2023 (novšie fotografie budú doplnené)

Podobné príspevky