Aktuálne dopravné obmedzenia

Z dôvodu začiatku stavebných prác príde k obmedzeniu dopravy na okružnej križovatke ulíc Kysucká a Ľavobrežná. Počas prvých štyroch týždňov budú prejazdné všetky smery, resp. vetvy, s dopravným obmedzením. Od 19.9. budú uzatvorené smery zo Žiliny (z ulice Kysucká) na smer Čadca, Bratislava; pričom smer na Martin, Terchová ostane prejazdný. Uzávera bude tiež zo smeru od Tepličky z cesty I/60 na centrum mesta – doprava bude smerovaná cestou I/60 na „Rondel“. Počas týchto dvoch týždňov si stavebné práce vyžiadajú aj dočasný presun zastávky na Kysuckej ulici. Obchádzková trasa na Bratislavu a Čadcu bude vedená po ulici Kálov a ulici Martina Rázusa.

Za účelom prekládok inžinierskych sietí v rámci plánovanej rekonštrukcie podjazdu na ul. Kysucká bude v mieste križovania ulíc Sasinkova a Kysucká úplne uzatvorená jednosmerná miestna komunikácia na ul. Sasinkova v dĺžke cca 200m. Platí od 19.9.2022 do 17.10.2022. Obchádzková trasa bude vedená po ulici Radlinského.

Za účelom zriadenia zariadenia staveniska a prekládok inžinierskych sietí v rámci plánovanej rekonštrukcie podjazdu na ul. Kysucká bude uzatvorený chodník na ul. Kysucká pri obchodnom dome LIDL. Platí od 7.6.2022 do 1.10.2022.

Pre realizáciu prekládok inžinierskych sietí v rámci plánovanej rekonštrukcie podjazdu na ul. Kysucká bude čiastočne uzatvorená ul. Uhoľná v dĺžke cca 250 m(od križovatky ulíc Kysucká a Uhoľná). Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu pomocou regulovčíkov dopravy. Platí od 22.8.2022 do 15.09.2022

ETAPA 1, fáza 4: v tejto etape budú realizované hlavné stavebné práce na ulici Ľavobrežná a to všetky práce spojené s realizáciou rozšírenia cesty, realizáciou chodníkov a pripájacích i odpájacích pruhov. Obmedzenie bude len v smere od Čadce, Bratislavy v smere na Tepličku nad Váhom, Martin. Doprava bude oddelená od staveniska, ale bude vedená v dvoch jazdných pruhoch, nakoľko šírka spevnenej časti komunikácie má 8m, doprava bude usmernená a zúžená do 2 jazdných pruhov so šírkou spolu 6,0m. Doba trvania prác je 12 týždňov (21.5.-13.8.2022).

ETAPA 1, fáza 5: v tejto etape budú realizované práce na strednom deliacom páse a to medzi ulicou Ľavobrežná a novým zrealizovaným pripájacím pruhom od ulice Kysucká a to po pred tým zrealizovanom pripájacom pruhu. Doprava od Bratislavy a Čadce bude usmernená do jedného jazdného pruhu a jeden jazdný pruh pôjde od ulice Kysucká smer na Martin. Doba trvania prác je 3 týždne (15.8.-4.9.2022)

Na ceste I/60 (ulica Ľavobrežná) je v smere na Martin v mieste prídavného pruhu dočasným dopravným značením určený vjazd a výjazd vozidiel na stavenisko. Tento je obojsmerný a jednostranný – čo znamená pravé odbočenie zo smeru od Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je vedená v dvoch jazdných priamych pruhoch.

Uzávera sa týka približne 570 metrov chodníka na Ľavobrežnej ulici. Dôvodom sú búracie práce a realizácia inžinierskych sietí v priestore predmetného chodníka. Obchádzková trasa je vedená po chodníkoch na uliciach Na Sihoti, Kysucká, Uhoľná a Na strelnici, a je vyznačená smerovými tabuľami.

Na časti ulice Uhoľná je obmedzená premávka v súvislosti s výstavbou oporného múru a podchodu pre peších pod traťou ŽSR. Obmedzenie vo forme uzávery miestnej komunikácie je na konci ulice Uhoľná. Vybudovaná je dočasná obchádzková trasa vo forme prepojenia ulíc Uhoľná a Na Strelnici, čím sa zabezpečí prístup k budove ŽSR ako jediného dotknutého objektu.

Z dôvodu realizácie napojenia novej komunikácie na pôvodnú do Terminálu intermodálnej prepravy pri obci Teplička nad Váhom, dôjde medzi 1.5. – 31.10.2022  k úplnej uzávere spoločného chodníka pre cyklistov a peších k Vodnému dielu Žilina v dĺžke cca 100 m. Chodci aj cyklisti budú dočasne presmerovaní na existujúcu asfaltovú komunikáciu k TIP.