Aktuálne dopravné obmedzenia

Miesto podjazdu na Kysuckej ulici bude od 1.2.2023 (9:00 hod.) uzatvorené aj pre chodcov, ktorí môžu využívať novovybudovaný podchod z ulice Národná na ulicu Uhoľná.

Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta a úpravy nadväzujúcich komunikácii bude od 21.11.2022 prebiehať úplná uzávera miestnej komunikácie (ul. Kysucká) pri podjazde pod traťou ŽSR. Uzávera bude trvať 12 mesiacov.

Dopravno-organizačné opatrenia a stavebné práce budú realizované v nasledujúcich fázach:

Fáza I.:

  • Úprava a osádzanie dočasného a trvalého dopravného značenia z dôvodu zobojsmernenia ul. Sasinkova na uliciach Sasinkova, Hviezdoslavova, Kálov, Bratislavská. Termín realizácie 12. – 13.11.2022.
  • K znefunkčneniu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Hviezdoslavova – Kálov – Sasinkova – Kysucká príde 12.11.2022 a bude trvať až do ukončenia stavby.
  • Zobojsmernená Sasinkova ulica bude do prevádzky uvedená 14.11.2022

Fáza II.: realizácia podporných opatrení na zníženie dopadov danej uzávery na miestnych komunikáciách. Termín realizácie od 14.11 – 20.11.2022.

  • Realizácia úpravy dopravnej situácie na Mostnej ulici, čím sa zabezpečí plynulý výjazd vozidiel z Ulice Martina Rázusa na Mostnú.
  • Realizácia úpravy vodorovného i zvislého značenia na ceste I/60 pri vodojeme, čím dôjde k zmene počtu jazdných pruhov, pričom z pôvodných dvoch jazdných pruhov budú tri. Tým sa zabezpečí súvislý pruh s bezkolíznym preradením na Bratislavu.
  • Vodiči tranzitujúci cez mesto budú informovaní dočasným dopravným značením o možnosti použitia D1 obchvatu Žilina – Juh, a to od cesty I/18 (Košická) cez cestu I/60 (Nemocničná) na cestu I/64 (Rajecká) s vyznačením D1 BA.

Fáza III.: úplná uzávera ul. Kysucká v mieste pri podjazde pod traťou ŽSR. Termín:  21.11.2022 – 21.11.2023.

  • Miesto podjazdu na Kysuckej ulici bude od 1.2.2023 (9:00 hod.) uzatvorené aj pre chodcov, ktorí môžu využívať novovybudovaný podchod z ulice Národná na ulicu Uhoľná.
  • Spoje liniek mestskej hromadnej dopravy č. 21, 27, 29 a 30 nebudú zachádzať na zastávku „Kysucká“ tzn. zastávka „Kysucká“ bude obsluhovaná iba vybranými spojmi linky č. 22. Na vytipované spoje linky č. 22, zachádzajúce na zastávku „Kysucká“, bude možné prestúpiť z iných liniek MHD, a to predovšetkým na vybraných prestupných zastávkach – „Hálkova“, „Železničná stanica“ a „Námestie hrdinov“. Dopravný podnik bude sledovať vývoj situácie a navrhnutý cestovný poriadok sa môže časom upraviť a optimalizovať podľa aktuálneho dopytu a prevádzkových a dopravných okolností. Informácie k organizácii dopravy, obchádzkové trasy MHD a cestovné poriadky nájdete aj na stránke: https://www.dpmz.sk
  • Komplexnú informáciu k organizácii dopravy Slovenskej autobusovej dopravy Žilina nájdete na: https://www.sadza.sk

Za účelom zriadenia zariadenia staveniska a prekládok inžinierskych sietí v rámci plánovanej rekonštrukcie podjazdu na ul. Kysucká bude uzatvorený chodník na ul. Kysucká pri obchodnom dome LIDL. Obmedzenie platí do 31.12.2022.

ETAPA 1, fáza 5: v tejto etape budú realizované práce na strednom deliacom páse a to medzi ulicou Ľavobrežná a novým zrealizovaným pripájacím pruhom od ulice Kysucká a to po pred tým zrealizovanom pripájacom pruhu. Doprava od Bratislavy a Čadce bude usmernená do jedného jazdného pruhu a jeden jazdný pruh pôjde od ulice Kysucká smer na Martin. Obmedzenie platí do 31.12.2022.

Na ceste I/60 (ulica Ľavobrežná) je v smere na Martin v mieste prídavného pruhu dočasným dopravným značením určený vjazd a výjazd vozidiel na stavenisko. Tento je obojsmerný a jednostranný – čo znamená pravé odbočenie zo smeru od Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je vedená v dvoch jazdných priamych pruhoch.

Na časti ulice Uhoľná je obmedzená premávka v súvislosti s výstavbou oporného múru a podchodu pre peších pod traťou ŽSR. Obmedzenie vo forme uzávery miestnej komunikácie je na konci ulice Uhoľná. Vybudovaná je dočasná obchádzková trasa vo forme prepojenia ulíc Uhoľná a Na Strelnici, čím sa zabezpečí prístup k budove ŽSR ako jediného dotknutého objektu.

Z dôvodu realizácie napojenia novej komunikácie na pôvodnú do Terminálu intermodálnej prepravy pri obci Teplička nad Váhom, dôjde medzi 1.5. – 31.11.2022  k úplnej uzávere spoločného chodníka pre cyklistov a peších k Vodnému dielu Žilina v dĺžke cca 100 m. Chodci aj cyklisti budú dočasne presmerovaní na existujúcu asfaltovú komunikáciu k TIP.