„Združenie pod Dubňom“

združenie založené na základe zmluvy o združení zo dňa 10.01.2020 podľa § 829 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako združenie bez právnej subjektivity, ktorého členmi sú: STRABAG s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s., AŽD Praha s.r.o..

STRABAG s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 991/B, IČO: 17 317 282

ako vedúci člen združenia

EUROVIA CS, a.s.

so sídlom: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 (predtým Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1), ČR, IČ: 452 74 924, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: B 1561, oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom: EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 818 714, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 449/V;

Subterra a.s.

so sídlom: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, ČR, IČ: 453 09 612, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: B 1383, oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom: Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika, so sídlom: Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 36 354 678, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1365/B;

AŽD Praha s.r.o.

so sídlom: Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10, ČR, IČ: 480 29 483, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: C 14616, oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom: AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Ružinovská 1/G, 821 02 Bratislava, IČO: 36 069 442, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 953/B;

Objednávateľ uzatvoril dňa 12.11.2020 ako zhotoviteľ zmluvu o dielo, číslo verejného obstarávateľa 2020/OA/01/001, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.11.2020 (ďalej len Hlavná zmluva), so spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo 312/B, IČO: 31 364 501 ako objednávateľom (ďalej ako „Investor“ alebo „ŽSR“), predmetom ktorej je realizácia stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ (ďalej len „Stavba“). Hlavná zmluva je prístupná na www.crz.gov.sk. Podklady z verejného obstarávania sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420247 .

O PROJEKTE

Prehľad projektu, umiestnenie a členenie stavby.