• Oficiálny názov projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

 • Doba výstavby: 48 mesiacov

 • Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

 • Zhotoviteľ: Združenie pod Dubňom

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu železničnej infraštruktúry v meste Žilina a jeho blízkom okolí. Modernizácia uzla Žilina je jednou z historicky najväčších investícii do železníc na Slovensku, pričom jej prínosom nebude len obnova a skvalitnenie samotnej koľajovej infraštruktúry, ale tiež skvalitnenie dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre automobilovú dopravu, cyklistov alebo chodcov.

ŽELEZNIČNÝ UZOL ŽILINA

Primárnym cieľom tejto rozsiahlej rekonštrukcie je zmodernizovať technickú infraštruktúru železničnej trate na takú úroveň, aby spĺňala parametre stanovené európskymi dohodami AGC a AGTC (v dohodách sú definované presné požiadavky na dizajn tratí, ich geometriu, či návrhové rýchlosti). Trate Žilina – Čadca a Bratislava – Čierna nad Tisou sú totiž súčasťou tzv. paneurópskeho koridoru, no ani jeden z týchto úsekov európske kritériá nespĺňa. K zmene príde práve modernizáciou celého železničného uzla.

Medzi kľúčové prvky modernizácie patria:

 • Zvýšenie traťovej rýchlosti do 120 km/h
 • Vylúčenie úrovňových priecestí na hlavnej trati
 • Zvýšenie únosnosti železničného zvršku na triedu zaťažiteľnosti D4 UIC
 • Priechodnosť železničných mostných stavieb pre zaťažovací vlak UIC-71
 • Peronizácia s bezkolíznym – mimoúrovňovým prístupom cestujúcich
 • Komplexná obnova a prestavba trakčných vedení
 • Zavedenie elektrického ohrevu výhybiek
 • Vybudovanie traťových a staničných zabezpečovacích zariadení

Okrem dosiahnutia technických parametrov definovaných v dohodách AGC a AGTC je tiež potrebné odstrániť morálne zastaranú a nevyužívanú železničnú infraštruktúru v ŽST Žilina, v Žilina – zriaďovacia stanica a v ŽST Varín.

Projekt je tiež významným medzníkom pri prechode prevádzky železničných tratí na ekonomicky výhodnejšiu striedavú elektrickú trakciu s jednofázovým systémom 25 kV, 50 Hz a pre plnohodnotný prechod na dispečerské riadenie zmodernizovaných traťových úsekov.

Kľúčové parametre stavby

Celková dĺžka koľají dotknutých modernizáciou: 50 144 m
Protihlukové steny: cca. 11 348 m
Počet výhybiek (nové / spätne vkladané): 165ks / 8ks
Zabudované koľajové lôžko: 149 325 m3
Nástupištia: 1908 m
Zrekonštruované železničné mosty: 8
Nové podchody pre cestujúcich a verejnosť: 8
Nové mosty/lávky pre chodcov a cyklistov: 2

Umiestnenie stavby

Celá stavba má dĺžku približne 14 km v smere východ – západ a 2,3 km v smere sever – juh,  a obsahuje 4 železničné stanice: Žilina – zriaďovacia stanica, Žilina – osobná stanica, Žilina – Teplička, a Varín.

V smere západ – východ medzi Strážovom a lokomotívnym depom trasa prechádza cez už nevyužívanú zriaďovaciu stanicu Žilina- zriaďovacia stanica. Ďalej v smere na Košice prechádza cez územie jestvujúcej osobnej stanice a pokračuje v pôvodnej trase dvojkoľajnej trate cez ŽST Varín a končí pred zastávkou Strečno. Dotýka sa a čiastočne zasahuje do koľajiska novej zriaďovacej stanice Žilina Teplička.

V smere na sever od lokomotívneho depa trať prechádza cez rieku Váh v trase pôvodnej železničnej trate okolo Budatínskeho hradu a končí – napája sa na zmodernizovaný úsek trate Žilina – Krásno nad Kysucou.

Navrhovaný stav a vizualizácie

Generálnym projektantom stavby je spoločnosť REMING CONSULT a.s., ktorá okrem projektovej dokumentácie určenej pre stavebné tímy pripravila tiež kolekciu vizualizácií, pomocou ktorých vám môžeme sprostredkovať pohľad na železničnú infraštruktúru v Žiline po dokončení stavebných prác.

UČS

Členenie stavby

Vzhľadom na rozsah stavby a vysoký počet stavebných objektov je projekt organizačne rozdelený na tzv. ucelené časti stavby (UČS), pričom jednotlivé UČS predstavujú samostatne realizovateľné celky umožňujúce vhodnejšie organizovať postup výstavby pri zachovaní prevádzky.
Celkovo je stavba rozdelená na 9 ucelených častí, pričom tri z nich primárne riešia obnovu staníc a medzistaničných úsekov, jedna UČS dostavbu zriaďovacej stanicu Žilina – Teplička, štyri samostatné UČS zmenu trakčnej sústavy a jedna UČS vybudovanie systému riadenia vlakov (ERTMS).

Charakteristika hlavných ucelených častí stavby (UČS)

Zahŕňa celú pôvodnú zriaďovaciu stanicu Žilina, koľajový triangel pri lokomotívnom depe, úsek trate na Čadcu v severnom smere, ako aj celú osobnú stanicu s nástupiskami a podchodmi. Polohovo je v podstate ohraničená riekami Váh a Rajčanka. Významnou súčasťou UČS 53 bude odstránenie nevyužívaného koľajiska starej zriaďovacej stanice a revitalizácia tohto územia – vybudovaním novej zastávky „Žilina predmestie“. Z dopravného hľadiska bude slúžiť pre odbočenie vlakov z trate Bratislava – Žilina do trate Žilina – Čadca – št. hranica a opačne. Významnými objektmi ŽSR v rámci UČS 53 budú rekonštrukcie železničných mostov cez rieky Váh a Rajčanka a ponad Kysuckú cestu. Menšie mostné stavby predstavujú podchody pre cestujúcich a verejnosť. Na území UČS 53 sa bude nachádzať aj nové pracovisko určené pre riadenie dopravy.

Ide o  dvojkoľajný, priamy úsek trate od rieky Váh po súčasnú železničnú stanicu Varín. Medzistaničný úsek vedie v celej svojej dĺžke pozdĺž novej zriaďovacej stanice Žilina Teplička. V medzistaničnom úseku sa nachádza Odbočka Váh, pomocou ktorej sú do hlavnej trate zapojené vchodová, odchodová a tranzitná skupina koľají, vrátene vlečky KIA MOTORS.

UČS 55 zahŕňa jestvujúcu ŽST Varín a krátky priľahlý úsek trate v smere na Vrútky. V rámci modernizácie dôjde k rekonštrukcii pôvodnej stanice na zastávku a odbočku, kde bude zriadená odbočka do vchodovej a tranzitnej skupiny koľají zriaďovacej stanice Žilina – Teplička. UČS zahŕňa aj odbočku Potok z východnej strany (od Vrútok) súčasnej ŽST Varín.

Táto UČS obsahuje doplnenie prevádzok a objektov súvisiacich s prestavbou infraštruktúry v UČS 53 a to presunutie miesta verejnej vykládky a nakládky do zriaďovacej stanice Žilina – Teplička spoločne s úpravou a výstavbou všetkých potrebných technológií a úprav existujúcich zariadení v mieste budúceho strediska VNVK, pri tranzitnej skupine koľají.

Predmetné UČS riešia zmenu trakčnej sústavy

Obsahom tejto UČS je vybudovanie systému riadenia vlakov (ERTMS), ktorý pozostáva zo systému ETCS 2. úrovne (ETCS L2) a rádiového systému GSM-R.