Modernizácia železničného uzla Žilina vstupuje do druhého roku výstavby

Stavebné tímy spoločností združenia Pod dubňom majú za sebou úspešný prvý rok prác na rekonštrukcii železničného uzla Žilina. Stavebný ruch je dnes očividný pozdĺž celej železnice v meste a blízkom okolí – od mestskej časti Strážov až po Varín. Jeden z najväčších projektov dopravnej infraštruktúry na Slovensku napreduje aj podľa slov riaditeľa projektového tímu Ľubomíra Goňa, s ktorým sme sa o priebehu prác rozprávali.

Ľubomír Goňo, riaditeľ projektového tímu

Prvé stavebné práce na rekonštrukcii železničného uzla Žilina začali takmer presne pred rokom, v januári 2021.  V akom stave je projekt dnes?

Po krátkej prestávke počas vianočných sviatkov sme späť na stavenisku a pokračujeme v plnom tempe – prvých pracovníkov sme na stavbe mali hneď 3.1. a od 12.1. už pokračujeme aj vo výlukových prácach priamo na trati.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo splniť plán a harmonogram pre rok 2021, napriek všetkým nástrahám, ktoré stavebné projekty takýchto rozmerov so sebou vždy prinášajú. V posledný deň prác roku 2021 bol na prehliadke staveniska generálny riaditeľ investora, teda spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorý ocenil náš postup za prvý rok.

Aké boli kľúčové práce počas uplynulého roka a v akom stave sú dnes objekty, ktorých sa tieto práce týkali?

Veľký objem prác sme urobili v spojitosti s demontážou koľajiska bývalej zriaďovacej stanice v Strážove, kde po dokončení rekonštrukcie vznikne zastávka Žilina-predmestie s „park and ride“ parkoviskom. Tu práce prebiehali počas celého roka a pokračujú naďalej. Dôležité bolo tiež, že sme v Strážove a Budatíne položili koľajové výhybky, čím sme z funkčného hľadiska zdvojkoľajnili trať v smere na Kysuce.

Ak si teda robíme takýto postupný prehľad, tak ďalej v smere na Strečno máme priestor osobnej stanice ŽST Žilina. Tam nás počas najbližších mesiacov čaká niekoľko zaujímavých a dôležitých činností – spoločnosť EŽ Praha tam bude realizovať prevesenie trakčného vedenia, ktoré bolo v týchto miestach zriadené ešte v 80. rokoch, na novú nosnú zostavu, čo je veľmi dôležitý míľnik vzhľadom na postupnosť a nadväznosť ďalších prác. Sprevádzkujeme tiež časť nových nástupíšť a pokračuje sa na prácach týkajúcich sa podchodu pod koľajiskom v stanici. Ten spojí ulice Národnú a Uhoľnú, a tým pádom centrum mesta so zimným aj futbalovým štadiónom.

Ďalší významný stavebný objekt v smere k Strečnu je most cestného nadjazdu pri TIP Žilina, na ktorom pracuje tím cestného staviteľstva spoločnosti STRABAG. Pripravené už máme násypy na oboch stranách železničnej trate a v prvej polovici 2022 budeme realizovať samotnú nosnú konštrukciu. Ešte počas roku 2022 plánujeme most aj sprevádzkovať, keďže potrebujeme uzatvoriť a zrušiť železničné priecestie, ktoré nová cesta s mostom nahradí.

Ďalej sa v našom smere „prehliadky“ presúvame do katastra obce Varín, kde sme v ŽST Varín vybudovali nové nástupištia, rozpracovali podchod pre peších a cyklistov, a o pár stoviek metrov ďalej pracujeme na oceľovom moste ponad rieku Varínka. Nástupištia a novú koľaj bude môcť cestujúca verejnosť využívať od mája 2022, zatiaľ čo podchod stavebne ukončíme do konca tohto roka a sprístupnený by mal byť v marci 2023 – kvôli zavádzaniu technológie zabezpečovacieho zariadenia.

Aké sú predstavy a plány na rok 2022, teda druhý rok výstavby na žilinskom železničnom uzle?

Veľkú časť kľúčových výkonov som už načrtol v predchádzajúcej obsiahlej odpovedi. Práce na viacerých rozsiahlejších objektoch budú pokračovať aj v roku 2022. Napríklad práve v spomínanom priestore ŽST Varín budeme okrem už uvedených činností realizovať párnu skupinu koľají a napojenie areálu spoločnosti Dolvap. Zároveň, ako som už povedal, pokračujeme v prácach v Strážove aj v centre Žiliny, takže stavať budeme prakticky na celom rekonštruovanom úseku.

Bezpochyby sú v projekte objekty, ktorých realizácia je jednoduchšia či rutinnejšia a na druhej strane objekty, ktoré vopred očakávate, že budú náročnejšie. Čakajú vás takéto „náročnejšie“ objekty aj počas nadchádzajúceho roku?

Áno, napadajú mi hneď dve veci. Prvá nás čaká hneď v marci v rámci realizácie železničného zvršku na oceľovom moste vo Varíne. Na štandardnej trati so štrkovým lôžkom sa presná poloha koľaje upravuje podbíjaním. Na tomto moste bude ale železničný zvršok priamo na železobetónovej doske a preto potrebujeme veľkú presnosť už pri samotnom pokladaní koľaje. No a práve tu pre nás vznikla taká „kreatívnejšia“ úloha, ako to zabezpečiť. Zaoberali sme sa tým priebežne počas celého roka 2021, spolu s poddodávateľmi a spoločnosťou Brens sme navrhli a vytvorili tzv. rektifikačné zariadenie, ktoré nám napomôže s týmto neštandardným a veľmi presným uložením koľaje pred zabetónovaním. Samozrejme, stále so zreteľom na zachovanie izolačného stavu koľaje či ochranu nosnej konštrukcie samotného mosta pred znehodnocovaním bludnými prúdmi z elektrifikovanej trate. Myslíme si, že sa nám to podarilo vyriešiť veľmi elegantne a efektívne a teraz nás už čaká „len“ samotná práca priamo na moste.

Druhý kľúčový míľnik v roku 2022 bude uzatvorenie podjazdu na ulici Kysucká. To bude Žilinu, jej obyvateľov, ale aj tranzit, bohužiaľ, bolieť. Železničný most, ktorý križuje Kysuckú ulicu, je však potrebné kompletne prestavať a v spojení s realizáciou železničných objektov a vynovením prislúchajúcej cestnej infraštruktúry pôjde o stavebnú činnosť takého rozsahu, že dlhodobej úplnej uzávere sa nedokážeme vyhnúť.

Z technického hľadiska nás ale, možno naozaj s výnimkou spomínanej rektifikácie koľaje na moste vo Varíne, podľa všetkého nečaká nič, s čím by sme sa v projektovom tíme nestretli.  V našom tíme sa spojili veľké a skúsené firmy, čo sa počas prvého roka, myslím, ukázalo a verím, že si to udržíme aj v 2022.

Naozaj sa na celej stavbe doposiaľ nestalo nič, s čím ste sa predtým nestretli?

Jedinou takouto zásadnou skutočnosťou bola pandémia. S výstavbou sme začínali v čase vrcholiacej druhej vlny, ktorá  – ako všetci vieme – bola na Slovensku dlhá, mimoriadne ťaživá a situácia v súvislosti s epidémiou a opatreniami bola vyhrotená a komplikovaná. Riešili sme, kde a ako budú naši pracovníci spať či jesť, ako ich môžeme pred ochorením chrániť, ako budú prebiehať koordinačné stretnutia a tak ďalej. A samozrejme sme neustále mysleli na to, že aj pri všetkých opatreniach potrebujeme udržať stavebné tempo.

Takto o rok bude stavba približne v polovici svojho plánovaného trvania. Ak sa pozrieme na celé štyri roky jej trvania, bude (alebo bol) niektorý z nich výraznejší ako ostatné, čo sa týka stavebného ruchu?

Nie, práce máme do štyroch rokov rozdelené rovnomerne. Vo všeobecnosti sme si to naplánovali tak, že keď v jednej časti stavby pracovníci skončia, presunú sa na ďalšiu časť, potom na ďalšiu a tak ďalej. Takže množstvo ľudí na stavbe sa v čase až tak zásadne nezmení.

Väčší stavebný ruch by bol viditeľný, ak by sme mohli začať s realizáciou cestného nadjazdu v centre mesta, ktorý má spojiť Ulicu 1. mája s Ľavobrežnou. V prípade tohto nadjazdu však stále nedisponujeme stavebným povolením. Naďalej je ale súčasťou zmluvy aj projektovej dokumentácie, takže, samozrejme, dúfame, že ho budeme môcť postaviť. Je to naozaj náročná situácia – objednávateľ podľa našich informácii naďalej rokuje s majiteľom pozemkov, ktoré bránia vydaniu stavebného povolenia, a ako zhotoviteľ sa musíme prispôsobiť tomu, ako toto rokovanie dopadne.

Aktuálna situácia v tomto kontexte je taká, že popri prácach priamo na stavenisku čakáme na potvrdenie aktualizovaného plánu organizácie výstavby (POV), ktorý bude reflektovať fakt, že nadjazd na Ulici 1. mája zatiaľ nemôžeme stavať. Keď ho od investora dostaneme, do dvoch týždňov zaktualizujeme náš harmonogram prác. Aktuálne teda ideme podľa pôvodného POV i harmonogramu, len s tým, že nestaviame objekty súvisiace s týmto problematickým nadjazdom. Ako zhotoviteľ chceme však byť pripravený na všetky eventuality – nadjazd chceme realizovať, či už by sme začali v aktuálnom alebo niektorom z nadchádzajúcich rokov.

Podobné príspevky