Prehľad rozpracovanosti projektu (08/2022)

V snahe priblížiť vám dianie na stavenisku a aktuálny stav modernizácie železničného uzla v Žiline vám prinášame prehľad kľúčových aktuálne prebiehajúcich prác s fotogalériou.

  • V mestskej časti Strážov dokončujeme podchod pre peších a cyklistov. Aktuálne tam prebieha zasklievanie prístrešku rampy, ktorou chodci vchádzajú do samotného podchodu. Otvorený a sprístupnený verejnosti bude po dokončení priľahlej cestnej komunikácie a mostu ponad rieku Rajčianka.
  • V nadväzujúcom úseku v smere na ŽST Žilina realizujeme násyp nového telesa trate a nový cestný nadjazd. Naplno sú rozbehnuté práce aj na podchode v priestore budúcej zastávky Žilina-predmestie.
  • Neďaleko priestoru koľajového trianglu pri rušňovom depe sme začali s búracími prácami a výstavbou ďalšieho podchodu pre peších a cyklistov. Zároveň to je miesto, kde sa bude po asanácii budovy kováčskej dielne presúvať teleso železničnej trate.
  • Počas nočných výluk sme začali s vysýpaním kameniva ako konštrukčnej vrstvy železničného zvršku párnej skupiny koľají (všetky koľaje od Ľavobrežnej ulice po budúce nové 3. nástupište) v priestore ŽST Žilina (v smere od Varína do priestoru nástupíšť). Ich uvedenie do prevádzky je však podmienené dokončením železničného nadjazdu nad ulicou Kysucká, ktoré je kvôli potrebnej uzávere tejto ulice problematické. Ohľadom termínu uzávery aktuálne stále prebiehajú jednania medzi všetkými zainteresovanými stranami, no definitívny termín zatiaľ nebol určený.
  • V priestore koľajiska ŽST Žilina prebiehajú práce aj na realizácii káblových trás a osvetľovacích veží, ktoré už postupne uvádzame do prevádzky. Taktiež prebieha betonáž pilierov budúceho cestného nadjazdu ponad koľajisko, ktorý bude funkčným predĺžením Ulice 1. mája a spojnicou centra mesta s Uhoľnou, respektíve Ľavobrežnou ulicou.
  • Od 18. júla je v ŽST Žilina úplne uzavretý podchod pre cestujúcich medzi 1. a 2. nástupišťom (uzávera bude trvať do 4. 9. do 12:00). K uzavretiu podchodu sme pristúpili z dôvodu prác na jeho predĺžení a zvýšení svetlej výšky. Podľa pôvodného plánu organizácie výstavby bola realizácia tohto stavebného objektu naplánovaná až počas výluky nepárnej skupiny koľají (koľaje od Národnej ulice po budúce nové 3. nástupište), čo by znamenalo, že všetci cestujúci, ktorí by sa potrebovali dostať na 3. a 4. nástupište, by na ne museli smerovať úrovňovou cestou cez koľaje a aktívne, veľké stavenisko. Aj vďaka aktuálnej uzávere však môžeme zintenzívniť práce na búraní, armovaní a betónovaní a počas zvyšného trvania prác budeme môcť predĺžený podchod používať v polovičnom profile. Tým pádom nebudeme neskôr musieť cestujúcich prevádzať cez ochranné koridory po stavbe, čo je pre obe strany z hľadiska bezpečnosti veľký benefit.
  • V priestore 1. nástupišťa ŽST Žilina začala výstavba budovy riadenia dopravy. Dokončená bola asanácia objektu, výkopová jama aj základy a stavba je dnes už nad úrovňou terénu. Budova bude slúžiť ako nový priestor pre personál zodpovedný za riadenie dopravy v železničnom uzle Žilina, teda od Strečna po Strážov, okrem zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. Nová budova bude architektonicky veľmi podobná hlavnej budove stanice, keďže táto je národnou kultúrnou pamiatkou. Realizuje ju spoločnosť Eurovia a do konca roka plánujeme mať hotovú hrubú stavbu vrátane zastrešenia, aby sa mohla začať realizácia samotnej technológie zabezpečovacieho zariadenia.
  • Medzi ŽST Žilina a Varínom je dnes už dokončená demontáž trakčného vedenia 1. koľaje. Demontuje a odťažuje sa v tomto traťovom úseku aj železničný zvršok a jednotlivé koľajové polia sa odvážajú do Vrútok, odkiaľ budú ďalej prevezené do Tepličky a použité na predĺženie tejto odbočky – budúcej výhybne.
  • Cestný nadjazd k TIP Žilina, ktorý nahradí úrovňové križovanie cesty k Vodnému dielu Žilina s hlavným železničným koridorom má na oboch stranách zhotovený násyp ako aj samotnú nosnú konštrukciu mosta, a aktuálne sa pracuje na montáži ríms, zábradlí a záchytných bezpečnostných zariadení. Asfaltové vrstvy cesty budú zrealizované v septembri a nadjazd bude dokončený a sprístupnený motoristom v novembri.
  • Vo Varíne je dokončené napojenie areálu Dolvap, spoločnosť OHL pokračuje v prácach na podchode pri zastávke Varín (dnes ŽST Varín), a v týchto miestach sa tiež realizuje odvodnenie a železničný spodok. Po ich dokončení v priebehu augusta začnú práce na železničnom zvršku, ktoré budú realizovať spoločnosti STRABAG a Subterra. Práce taktiež pokračujú na druhom moste ponad rieku Varínka, kde sú dokončené mostné opory, stredový pilier a zabetónované sú tiež základy trakčných podpier.

Aktuálne práce na fotografiách zo staveniska

Podobné príspevky