Most pri TIP Žilina v Tepličke nad Váhom je dokončený

Nový cestný nadjazd, ktorého súčasťou je aj chodník pre chodcov a cyklistov, nám umožní trvalo zrušiť úrovňové priecestie na prístupovej ceste k Terminálu intermodálnej prepravy Žilina. Ide o jeden zo zatiaľ najväčších dokončených mostných objektov v rámci projektu Uzol Žilina.

Most sa nachádza v katastrálnom území obce Teplička nad Váhom a prístupovú komunikáciu k TIP Žilina prevádza ponad koľaje č. 1 a 2 hlavnej železničnej trate Žilina – Košice, ale tiež ponad rampu podchodu pre peších a cyklistov, ktorý je aktuálne vo výstavbe, a biokoridor Vodného diela Žilina.

Mostný objekt je dvojpoľový, s rozpätiami polí 30,0 + 30,0 metrov, celkovou dĺžkou premostenia 58,5 metra a výškou 13 metrov. Nosná konštrukcia mosta je tvorená predpätými tyčovými prefabrikátmi a spriahajúcou monolitickou doskou. Opory mosta, ako aj medziľahlý pilier, boli navrhnuté na hĺbkových základoch a umiestnené sú na násypoch vystužených geopásmi s pohľadovými prefabrikovanými panelmi. Po moste prevádzaná komunikácia je kategórie C9,5 s návrhovou rýchlosťou 40 km/h. Dopravný priestor je ohraničený železobetónovými rímsami, pričom na pravej rímse sa nachádza chodník šírky 2,5 m.

Priebeh výstavby priblížil Lukáš Haluska, stavbyvedúci zo spoločnosti STRABAG: „Prvé práce na tomto objekte sme začali realizovať v marci 2021 a šlo o výrub drevín a prípravu územia stavby. Následne sme pokračovali hĺbkovým zakladaním mostného objektu, čo bola z časového hľadiska jedna z najvýznamnejších častí výstavby – najskôr boli navŕtané skúšobné veľkopriemerové pilóty na každom základe a po vykonaní statických skúšok na týchto skúšobných pilótach sa dovŕtali ostatné.“

Popri výstavbe vystužených svahov násypov pri oboch oporách, tím Lukáša Halusku zároveň betónoval stĺpy a osádzal pohľadové prefabrikáty na oporných múroch pred oporami č.1 a č.2. Po dokončení armovacích a betonárskych prác na menších, no konštrukčne veľmi dôležitých častí mosta – ako sú úložné prahy, podložiskové bločky, osadení ložísk a vybudovaní 1. etapy priečnikov, bolo možné pristúpiť k stavebno-organizačne najnáročnejšej činnosti na tomto objekte, ktorým bolo osadenie prefabrikovaných nosníkov. To prebehlo počas prvého aprílového týždňa (pozn.: v roku 2022), a špecifické bolo najmä tým, že prebiehalo nad koľajami jednej z najvyťaženejších tratí v sieti ŽSR medzi Bratislavou a Košicami, resp. medzi Žilinou a Košicami (trať ŽSR č.180).

Samotné osádzanie nosníkov preto prebiehalo počas nočných výluk za ešte pomerne chladných nočných teplôt na prelome marca a apríla a na pokoji nám samozrejme nepridalo ani to, že pod ramenami žeriavov premiestňujúcich obrovské nosníky, sa nachádzala možno najdôležitejšia železničná trať na Slovensku. Všetko sme ale mali podrobne naplánované a pripravené, takže nakoniec všetko prebehlo bez problémov,“ hovorí stavbyvedúci Lukáš Haluska.

Po osadení nosníkov práce pokračovali sériou betonáží: monolitických priečnikov, spriahajúcej dosky, záverných múrikov, prechodových dosiek – a následne realizácii mostného zvršku, teda najmä zhotovení izolačného súvrstvia, konštrukčných vrstiev vozovky, záchytných bezpečnostných zariadení stĺpov verejného osvetlenia a mostných záverov.

Preložka cesty, vrátane nadjazdu, bola verejnosti sprístupnená počas prvého decembrového týždňa, a vzápätí boli zahájené práce na zrušení úrovňového priecestia na starej, dnes už nevyužívanej, prístupovej ceste k TIP Žilina.

Podobné príspevky